Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Renelco

Din partner inom Elteknik och Bygg

Ordlista projektering bygg

A- ritningar

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad.

Arbetshandlingar

Se bygghandling

Arbetsritningar

Se byggritning

Arkivritningar

Ritning avsedd att förvaras i arkiv (.tex. hos byggnadsnämnd, myndighet, byggherre, förvaltare).

Termen arkivritning är besläktad med relationsritning men har krav på sig att vara arkivbeständig.

Avtal

Se kontrakt

Belysningsritning

Ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrustning och kabelnät som ingår i en belysningsinstallation.

Betalningsplan

Handling som anger när och hur betalning skall erläggas. Betalningsplan kan vara relaterad till prestation eller tid.

Biarea – BIA

Bruksarea för utrymmen som är sidofunktioner till boende. För småhus gäller det t.ex. garage, pannrum.

Bostadsarea

Invändig area i en bostad.

Bruksarea - BRA

Den area i byggnad som man nyttjar för speciellt ändamål. Begränsas av de omslutande byggnadsdelars insida. Innerväggar och inredning ingår i bruksarea.

Bruksarea används i många sammanhang t.ex.vid projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning.

Bruttoarea - BTA

Area av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. t.ex. entresol, indragen mellanvåning, hål för trappa, helt inglasat balkong /uterum, ljusgårds bottenplan.Under snedtak räknas BTA 0,60m utanför takhöjd 1,90m.

Bruttoarea används i många sammanhang, t.ex. vid planbestämmelser, kostnadskalkyler, värdering, beräkning av avgifter och nyckeltal.

Bygganmälan

Lämnas av byggherren till byggnadsnämnden på en förtryckt blankett några veckor före byggstart. Den vill man ha för att ha möjlighet att förbereda tillsyn och bedöma kontrollbehovet. Bygglovsanmälan kompletterar oftast den bygglovsansökan som lämnats in.

Bygganmälan kan man också behöva lämna in om man vill:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs och planen väsentligt förändras
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler ,anordningar för ventilation, vatten- och avlopp
  • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.
En bygganmälan innebär att byggherren ska utse en kvalitetsansvarig och upprätta en kontrollplan.

Byggarea

Byggnadsarea – BYA - area som en byggnad upptar på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport.

Byggfelsförsäkring

Att teckna byggfelsförsäkring ingår i Myresjöhus åtagande. Försäkringen gäller i 10 år och omfattar kostnad för att avhjälpa fel i byggnadskonstruktion, material mm.

Bygghandling

arbetshandling, arbetsritning -Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen.Texten ”Bygghandling” skall anges på handlingen.

Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar.

I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.

När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den.

Bygglovsansökan

Varje kommun har en förtyckt blankett som i många fall går att skriva ut från kommunens hemsida. Undrar du om du behöver bygglov? Se kapitel om bestämmelser.

Bygglovshandlingar

Handlingar som ligger till grund för Byggnadsnämnds beslut, oftast bestående av ansökningsblanketter, ritningar över den tänkta byggnationen, nybyggnadskarta alt förenklad nybyggnadskarta.

Bygglovsritningar

Ritningar redovisar den planerade byggnadens planlösning, fasader, sektion och situationsplan.

Ritningarna över planer, fasader samt sektion utförds oftast i skala 1:100. Situationsplanen i skala 1:400 eller 1:500.

Ritningarna skall vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda på vitt papper och med god kontrast. I Myresjöhus fall är huvudritningar likvärdiga med bygglovsritningar.

Byggnadsbeskrivning

Byggbeskrivning, beskrivning - handling som anger krav på material, kvalitet och utförande.

Byggnadsnämnden

Se Planer och bestämmelser

Byggritningar

Ritningar som, med varierade detaljeringsgrad, redovisar byggnad eller anläggning.

Byggritningar utgörs i allmänhet av A-, K-, V-, VA-, M-, och E—ritningar och i speciella fall av ritningar utförda av spacialprojektörer som för kök, säkerhet, övervakning mm.

E - ritningar

Samlingsnamn för ritningar som upprättas av en elprojektör.

E – ritningar omfattar installationer för kraftförsörjning, belysning, elvärme och motordrift, teleteknik och spänningsutjämning.

Fasadritning

Ritning som visar den yttre utformningen av en byggnad

Färdigställandeförsäkring

Att teckna färdigställandeförsäkring ingår i Myresjöhus åtagande. Denna försäkring ersätter kostnader som kan uppstå om entreprenörerna inte fullföljer sina åtaganden och färdigställer huset.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar den åtgärd man vill göra, som kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan, i samband med positivt förhandsbesked, ställa vissa villkor som måste uppfyllas för att bygglov skall beviljas.

Förhandsbesked söker man i första hand om man vill bygga i ett område som inte har detaljplan. Då blir det en sorts lokaliseringsprövning eller prövning för att se om byggnationen stämmer med översiktsplanen.

Förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Om man under de två åren söker bygglov som överensstämmer med det man sökt förhandsbesked för, måste bygglov beviljas. Om bygglov inte söks under de två åren upphör beslutet att gälla.

Beslut om förhandsbesked medför inte att byggnadsarbetet kan påbörjas.

Geoteknisk undersökning

Klarläggande av de geotekniska förhållanden som gäller i området.

De geotekniska förhållanden kan avse en tomts förutsättningar för bebyggelse vad gäller markbärighet, jordlagerföljd, grundvatten och risk för marksättningar. En geoteknisk beskrivning kan också innehålla rekommendation om grundläggningsmetod.

Grundritning

Ritning som redovisar konstruktionen av husets grund som t.ex. betongplatta, grundmurar osv.

Huvudhandlingar

Handlingar som tillsammans utgör redovisning av byggnaden avseende form, konstruktion och installationer.

Huvudritningar

Ritningar som redovisar byggnadens plan och form ingår i huvudhandlingar och i slutet av projekteringen utgör underlag till bygghandlingar. Delar av huvudritningar ingår i ansökan om bygglov.

Inflyttningsfärdigt

Inflyttningsfärdigt innebär att du som konsument får tillträde till ett hus som är tapetserat invändigt, fönstren putsade och hela huset städat. Utvändigt är huset grundmålat (om du valt träpanel). Endast slutstrykning återstår.

Installationsritningar

Ritningar över de olika installationerna i huset som t.ex. el- installationer, rör- installationer eller ventilation.

K-ritningar

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör.

K- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar, stomkompletteringsritningar och armeringsritningar.

Köksritning

Ritning över köksuppställning som visar både plan och vyer över köksinredningen.

Kontrakt / avtal

Avtalen benämns olika beroende på Myresjöhus åtagande.

Avtal när det gäller totalentreprenad kallas ENTREPRENADAVTAL.

Avtal när det gäller monteringsfärdigt trähusmaterial kallas LEVERANSAVTAL.

M-ritningar

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en markprojektör.

M- ritningar omfattar schaktningsritningar, VA- ritningar och markplaneringsritningar för markarbeten.

Markplaneringsritning

Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od.

Markritning

Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

Monteringsritning

För att det skall gå att montera huset på grunden upprättas monteringsritningar som visar placering av alla byggelement samt alla viktiga detaljlösningar och knutpunkter.

Måttritning

Ritning som redovisar måttsättning och övriga erfoderliga uppgifter för utförande.

Nybyggnadskarta

Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm.

Obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

Planritning

Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer.

Perspektivritning

Ritning som ger tredimensionell bild av föremål, interiör eller exteriör.

Relationsritningar

Ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. De ändringar som blev gjorda under byggets ritas in i de ursprungliga handlingarna. Se Arkivritning.

Rivningsanmälan

Med rivningsanmälan behöver man ofta lämna in till byggnadsnämnden en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand.

Ibland krävs också en rivningsinventering om det visar sig att det finns miljöfarligt avfall.

Rivningslov

Skriftligt tillstånd att riva en byggnad eller en anläggning

Rivningsplan

Handling som redovisar omfattning och utförande av rivning av byggnad hur arbetet skall bedrivas och hur man skall ta hand om miljöfarligt avfall.

Rumskomplettering

Material som bidrar till färdigställande av ett rum som t.ex. lister, smygbrädor, socklar foder, fönsterbrädor, golvbeläggning.

Sektionsritning

Ritning som visar t.ex. en byggnad eller en detalj i genomskärning.

Situationsplan

Situationsplan grundar sig oftast på nybyggnadskartan och illustrerar den tänkta byggnadsåtgärden.

Ager tomtgränser och läge för befintliga och planerade byggnader. Situationsplan kan också innehålla information om vägar, grönytor, yttre ledningar mm.

Skala

I byggsammanhang ofta förminskning av de verkliga måtten.

  • 1:100 innebär att 1cm på ritning motsvarar 100cm= 1m i verkligheten.
  • 1:400 innebär att 1cm på ritning motsvarar 400cm=4m i verkligheten.
  • 1:1000 innebär att 1cm på ritning motsvarar 1000cm=10m i verkligheten.

Skisser

Enkla hand- eller CAD- uppritade ritningar på planer och fasader oftast i början av projekteringen av en byggnad.

Slutlig beställning

I denna handling är alla tillval definierade och det slutliga priset fastslagit.

Snittritning

Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snittplanet.

Sockelhöjd

Det är viktigt var i höjdläge man placerar den nya byggnaden. Föreslagen sockelhöjd (FSH) bedöms sedan, av handläggare på stadsarkitektkontoret, i relation till läget för gatan, befintlig mark, grannar, anslutning service mm. Sockelhöjdens plushöjd sätts på den nivå där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.

I Myresjöhus fall är sockelhöjden lika med höjden på överkant betongplatta.Ett annat sätt att höjdsätta är att ange nivå för färdigt golv (FG)

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut. Enklare bygglovsärenden kan tjänstemännen besluta själva så kallad delegation.

Stadsarkitektkontoret kan heta olika i olika kommuner t ex. miljö- och stadsbyggnadskontor eller bygg- och tekniknämnden.

Stomkomplettering

Stomkomplettering utgörs av ej bärande väggar samt dörrar, fönster och fast inredning som trappor räcken osv.

Stomresning

Uppförande av ytterväggar, bärande delar samt tak

Teknisk beskrivning

Handling som beskriver uppbyggnaden av de byggdelar som är väsentliga för prövning av bygglov.

Finns oftast i blankettform på kommunen.

Tillverkningsritningar

För att huset skall kunna produceras i vår fabrik upprättas tillverkningsritningar på alla ingående delar i huset.

Tilläggsbeställning

Efter att slutlig beställning och huset har avropats bör inga ändringar göras. Ändringar påverkar både pris och leveranstider.

VA- ritningar

Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en VA- projektör. VA- ritningar omfattar yttre vatten och avloppsanläggningar och i vissa fall även avloppssystem i hus.

Medlemmar

Produkter

Recent Photos